Sorry! Your browser does not support HTML5, please update it.

MindLabs start vijf nieuwe innovatie-projecten

€8,5 miljoen aan investeringen vanuit Regio Deal en partners MindLabs heeft groen licht gegeven voor vijf innovatieprojecten die onderdeel zijn van de Regio Deal ‘Makes & Moves Midden- en West-Brabant’. Gemeente Tilburg gaf hiervoor deze week akkoord. Kern van de projecten is het ontwikkelen van doorbraken met interactieve technologieën zoals Serious Gaming, Virtual Reality en Avatars. Samenwerking Voor de vijf nieuwe projecten heeft MindLabs een mooi consortium bij elkaar gebracht. Naast de drie kennisinstellingen, investeren 13 bedrijven en andere organisaties die nieuwe toepassingen van deze technologieën willen ontwikkelen. MindLabs ontvangt €2,5 miljoen vanuit de Regiodeal. De 16 samenwerkingspartners voegen daar met hun inzet in totaal een omgerekende waarde van ruim €6 miljoen aan toe, verdeeld over drie tot vier jaar. In het consortium is een aantal bestaande MindLabs-partners terug te vinden zoals Interpolis, WPG/Zwijsen, de Tilburgse startup CastLab, de SPACEBUZZ Foundation en gemeente Tilburg. Nieuwe partijen die in de projecten gaan meewerken zijn de Haven van Rotterdam, de Koninklijke Luchtmacht, ActemiumBrightcape, Coolminds, Fectar en TimeAware. Ze buigen zich over vragen als: Kun je de complexe besluitvorming in de logistieke planning trainen en verbeteren met serious gaming? Wat is het leereffect van het trainen van piloten met VR-vluchten? Hoe richt je VR-training zo in dat veiligheidsinstructies in de onderhoudssector zo goed mogelijk worden nageleefd? Hoe kunnen we met avatars en zelfregulerende leermodules leren aantrekkelijker maken? Een groots moment voor MindLabs. Professor Max Louwerse van Tilburg University: “In deze projecten lijkt alles wat we willen, samen te komen. Ze stellen ons in staat ons wetenschappelijk onderzoek nog beter te delen met de Brabantse regio’s, we betrekken nog meer bedrijfspartners in ons netwerk, we ontwikkelen de vier kerntechnologieën van MindLabs en het kan een mooie stimulans zijn voor het ontstaan van startups die met nieuwe toepassingen de markt op gaan.” Regionale impact De regio’s Midden- en West-Brabant jagen via de Regio Deal, samen met het Rijk, de innovatie in de regionale economie en arbeidsmarkt aan. De partijen willen bundeling van krachten zien op het gebied van Artificial Intelligence tussen de kennisinstellingen en het Midden- en Kleinbedrijf. Bedrijven, startups en andere organisaties uit de regio’s weten Mindlabs steeds beter te vinden. MindLabs directeur Loet Visschers: “MindLabs is een open innovatienetwerk. Dat betekent dat resultaten van onze projecten en partners in de etalage worden gezet zodat het anderen inspireert om samen met ons nieuwe technologische mogelijkheden te gaan ontdekken. Bedrijven en startups die geïnteresseerd zijn, én er ook zelf in willen investeren, zijn van harte uitgenodigd om te komen kennismaken.”   OVER MINDLABS Groeiend samenwerkingsverband MindLabs is een groeiend samenwerkingsverband dat is opgericht door Tilburg University, Fontys Hogeschool, ROC Tilburg, gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant en DPG Media. Uniek is de samenwerking tussen de kennisinstellingen, van middelbaar beroepsonderwijs tot en met wetenschappelijke onderzoek. Het doel is om vanuit deze kennisinstellingen structureel met partners uit het bedrijfsleven en de overheid samen te werken, en kennis en kunde over en weer te delen – essentieel voor de regionale kenniseconomie en een op de toekomst voorbereide arbeidsmarkt. De vier kerntechnologieën: MindLabs is gespecialiseerd in het versterken van de interactie tussen de mens en interactieve technologieën zoals Robotica, Serious Gaming, Virtual Reality en Natural Language processing: computers die o.a. gesproken taal kunnen verwerken en een zinvolle dialoog met ons kunnen voeren. Er lopen momenteel al 11 andere projecten waarin de vier technologieën centraal staan.   OVER DE REGIO DEAL: Met de Regio Deal ‘Makes and Moves’ zetten het Rijk en de regio’s Midden- en West-Brabant zich in om het economische ecosysteem in de regio’s te versterken tot een veerkrachtige, duurzame en toekomstbestendige economie met een centrale rol voor het MKB, in het bijzonder in de sectoren logistiek en maakindustrie. Voor meer informatie: https://www.midpointbrabant.nl/introductie/regiodeal/.  
 

MindLabs starts five new innovation projects

8.5 million in investments from Regional Deal and partners

MindLabs has given the green light for five innovation projects that are part of the Regional Deal 'Makes & Moves Midden en West Brabant'. The municipality of Tilburg gave the go-ahead this week. At the heart of these projects is the development of breakthroughs in interactive technology such as Serious Gaming, Virtual Reality and Avatars.

Collaboration MindLabs has brought together a nice consortium for the five new projects. In addition to the three knowledge institutes, 13 companies and other organisations are investing who want to develop new uses for these technologies. MindLabs will receive 2.5 million from the Regional Deal. The 16 cooperation partners are adding a total converted value of over €6 million to that, spread out over three to four years.

The consortium includes a number of existing MindLabs partners such as Interpolis, WPG/Zwijsen, the startup CastLab in Tilburg, the SPACEBUZZ Foundation and the municipality of Tilburg. New parties that will participate in the projects are the Port of Rotterdam, the Royal Netherlands Air Force, Actemium, Brightcape, Coolminds, Fectar and TimeAware,

They are investigating questions such as: Can you train and improve complex decision making in logistics planning with serious gaming? What is the effect of training pilots with VR flights? How do you set up VR training in a way that safety instructions in the maintenance sector are adhered to as well as possible? How can we use avatars and self-regulating learning modules to make learning more attractive?

A big moment for MindLabs. Professor Max Louwerse of Tilburg University: "Everything we want seems to come together in these projects. It enables us to share our scientific research even better with the regions of Brabant, we involve even more business partners in our network, we develop the four core technologies of MindLabs and it can be a great stimulus for creating startups that enter the market with new uses.”

Regional impact The regions of Central and West Brabant are driving innovation in the regional economy and labor market through the Regional Deal, together with the national government. The parties want to see a joining of forces between the knowledge institutes and small and medium enterprises in the field of Artificial Intelligence. It’s getting easier for companies, start-ups and other organisations in the regions to find Mindlabs.

MindLabs director Loet Visschers: "MindLabs is an open innovation network. This means that the results of our projects and partners are put on display so that it inspires others to discover new technological possibilities with us. Companies and startups that are interested, and want to invest in it themselves, are cordially invited to come and meet us".

 

ABOUT MINDLABS Growing partnership MindLabs is a growing partnership founded by Tilburg University, Fontys Hogeschool, ROC Tilburg, Municipality of Tilburg, Province of Noord-Brabant and DPG Media. The collaboration between the knowledge institutes is unique, from secondary vocational education to scientific research. The goal of these knowledge institutions is to collaborate structurally with partners from the business community and the government, and to share knowledge and skills on both sides - essential for the regional knowledge economy and a labor market prepared for the future.

The four core technologies: MindLabs specialises in strengthening the interaction between humans and interactive technology such as Robotics, Serious Gaming, Virtual Reality and Natural Language processing: computers that can process spoken language, among other things, and conduct a meaningful dialogue with us. There are currently 11 other projects in which these four technologies are at the core.

 

ABOUT THE REGIONAL DEAL: With the Regional Deal 'Makes and Moves’, the State and the regions of Central and West Brabant are committed to strengthening the economic ecosystem in the regions into a resilient, sustainable and future-proof economy with a central role for SMEs, particularly in the logistics and manufacturing sectors. For more information: https://www.midpointbrabant.nl/introductie/regiodeal/.